PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2015  m. gegužės 28 d.
sprendimu Nr. 1 - 58...


VILNIAUS  LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“ nuostatai (toliau – Nuostatai) nurodo Vilniaus  lopšelio-darželio „Gintarėlis“ (toliau – Darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Darželio teises, aprašo veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimo į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Darželio oficialus pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis „Gintarėlis“. Darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190029383. Darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas.
3.  Darželio istorija: Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 152 įsteigtas Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto  1979 m.  balandžio 20 d.  sprendimu  Nr. 198. Vilniaus  miesto  tarybos 1996 m. gruodžio
20 d.  sprendimu Nr. 198 lopšeliui-darželiui suteiktas vardas  „Gintarėlis“.
4. Darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Darželio priklausomybė – savivaldybės įstaiga.
6. Darželio savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė.
7. Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba (kodas – 188710061, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), kuri:
7.1. priima sprendimą dėl Darželio pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, Darželio filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo, skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
7.2. priima sprendimą dėl Darželio buveinės pakeitimo;
7.3. tvirtina ir keičia Darželio nuostatus;
7.4. išduoda išankstinius sutikimus steigti Darželio patalpose trečiųjų asmenų buveines, taip pat išankstinius sutikimus naudotis įstaigos ir (ar) jos įsteigto fondo (filialo) pavadinimu (jo dalimi) ir (ar) adresu;
7.5. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Darželio vadovą;
7.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu.
8. Darželio adresas – Didlaukio g. 35, LT-08320 Vilnius.
9. Švietimo įstaigos  grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3110.
10. Švietimo įstaigos tipas –  lopšelis-darželis, kodas – 3112.
11. Darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, kodas – 31114102.
12. Ugdymo kalba – lietuvių.
13. Ugdymo forma – grupinio ugdymo, ugdymo organizavimo būdas – kasdienis.
14. Darželis vykdo neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
15. Darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.


II.  LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,
FUNKCIJOS


16. Darželio veiklos sritis – švietimas, kodas – 85.
17. Darželio švietimo veiklos rūšys:
17.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas – 85.10.10;
17.2. priešmokyklinis ugdymas, kodas – 85.10.20.
18. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
18.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;
18.2. nuosavo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20.
19. Darželio veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius, pažintinius poreikius, ugdyti vaiko dorines nuostatas, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą.
20. Darželio veiklos uždaviniai:
20.1. teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
20.2. telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenės veiklai, atlikti visuomenės kultūrinio centro  funkcijas;
20.3. užtikrinti vaikams sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką.
21. Įgyvendindamas pavestus uždavinius Darželis:
21.1. vykdo ikimokyklinį ugdymą pagal vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis parengtą ir steigėjo pritartą programą. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro. Atsižvelgdamas į Darželio bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
21.2. rengia ikimokyklinio ugdymo programą;
21.3. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės ugdymą;
21.4. sudaro palankias sąlygas ugdyti vaikų tautinį, pilietinį sąmoningumą, puoselėti kultūrinę ir socialinę brandą, tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
21.5. sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją;
21.6. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymo  ir darbo aplinką;
21.7. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
21.8. organizuoja vaikų maitinimą Darželyje;
21.9. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.


III. DARŽELIO, JO BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 
22. Darželis, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir iškeltus uždavinius, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
22.1. vykdyti neformaliojo švietimo programas;
22.2. parinkti ugdymo (-si) ir veiklos būdus;
22.3. kurti naujus ugdymo (-si ) modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;
22.4. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
22.5. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
22.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
22.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
23. Darželis, įgyvendindamas užsibrėžtus tikslus ir uždavinius, vykdydamas jam priskirtas
funkcijas, įsipareigoja:
23.1. užtikrinti, kad vaikas darželyje jaustųsi saugus ir laisvas, kad pajustų savo galimybes ir vertę;
23.2. burti vaikų tėvus ugdymo problemoms spręsti, skatinti efektyvų jų dalyvavimą ugdymo įstaigos savivaldos institucijose;
23.3. vykdyti sutartimis prisiimtus įsipareigojimus tėvams;
23.4. bendrauti   ir   bendradarbiauti  su  vaiko  ugdymą vykdančiomis  Lietuvos  ir  užsienio institucijomis ir įstaigomis, siekiant dalytis darbo patirtimi;
23.5. naudoti lėšas Nuostatuose nurodytiems uždaviniams įgyvendinti  pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programas;
23.6.  vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.
24. Vaikai turi teisę:
24.1. ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai;
24.2. į pirminę sveikatos priežiūrą, subalansuotą mitybą;
24.3. gauti kokybišką ugdymą, priežiūrą ir pagalbą;
24.4. į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems;
24.5. ugdytis lietuvių kalba, perimti lietuvių tautos kultūros pagrindus, papročius, tradicijas;
24.6. naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, Vaiko teisių konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
25. Vaikų pareigos ir atsakomybė:
25.1. būti mandagiems, draugiškiems, laikytis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų;
25.2. derinti savo veiksmus ir norus su grupės vaikais ir visuomenės interesais;
25.3. prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį;
25.4. gerbti šeimos narius, pagarbiai bendrauti su vaikais ir pedagogais, kitais suaugusiais,  padėti silpnesniam ir artimui;
25.5. tausoti, branginti Darželio inventorių, žaislus.
26. Tėvai (globėjai) turi teisę:
26.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka pasirinkti valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę ikimokyklinio ugdymo įstaigą;
26.2. gauti informaciją apie Darželyje vykdomas švietimo programas, ugdymo formas, teikiamas papildomo ugdymo paslaugas;
26.3. dalyvauti Darželio savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese, teikti siūlymus dėl vaikų ugdymo organizavimo, gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir pasiekimus;
26.4. naudotis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis;
26.5. kreiptis į Darželio vadovą, prašant sudaryti sąlygas papildomam ugdymui.
27. Tėvai (globėjai) privalo:
27.1. rūpintis vaiko priežiūra, ugdymu, atstovauti jo teisėms ir teisėtiems interesams;
27.2. sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo;
27.3. bendradarbiauti su Darželio vadovu, auklėtoju ir kitais specialistais  sprendžiant vaiko ugdymo, sveikatos bei priežiūros klausimus;
27.4. nustatyta tvarka ir laiku atlyginti už vaiko išlaikymą Darželyje;
27.5. laikytis Darželio vidaus darbo tvarkos;
27.6. mokyti vaiką doros, mandagumo, visuomenėje priimtų bendravimo normų, skatinti vaiko darbštumą, pasitikėjimą savimi, atvirumą, savarankiškumą, iniciatyvumą ir atsakomybę;
27.7. apie vaiko ligą pranešti grupės auklėtojai pirmą ligos dieną, taip pat apie Darželio nelankymą dėl kitų priežasčių;
27.8. kontroliuoti ir prireikus koreguoti vaiko elgesį;
27.9. tėvai už vaiko sveikatą, saugumą ir ugdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
28. Pedagogai turi teisę:
28.1. laisvai rinktis pedagoginės veiklos formas ir metodus, atitinkančius ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo nuostatas ir programas, rengti individualias ugdymo programas;
28.2. kelti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą;
28.3. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose, gaunant atlyginimo vidurkį;
28.4. atostogauti įstatymų nustatyta tvarka ir naudotis Lietuvos Respublikos Vyriausybės numatytomis lengvatomis;
28.5. teikti siūlymus dėl vaikų ugdymo programų reformos, jų tobulinimo, pedagogų  kvalifikacijos kėlimo;
28.6. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;
28.7. dalyvauti Darželio savivaldoje, teikti siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo;
28.8. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, darbo grupes, skatinančias kelti kvalifikaciją, tobulėti.
29. Pedagogai privalo:
29.1. laikytis  Darželio vidaus darbo tvarkos, bendrosios ir pedagoginės etikos normų tiek Darželyje, tiek už jo ribų;
29.2. siekti įgyti daugiau dalykinių, pedagoginių, psichologinių žinių, kelti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis, pasirengti darbui su specialiųjų poreikių vaikais;
29.3. tobulinti ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančias veiklos formas ir metodus, individualizuoti ugdomąjį procesą;
29.4.  tinkamai tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus;
29.5. tinkamai pasirengti vaikų ugdomajai veiklai, kitiems renginiams ir turiningai juos organizuoti;
29.6.  ugdyti vaikų vertybines nuostatas, lavinti gebėjimą jomis vadovautis;
29.7.  užtikrinti ugdytinių saugumą, geros kokybės ugdymą;
29.8.  padėti vaikams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, formuoti saugios veiklos bei buitinius įgūdžius;
29.9. suteikti vaikui reikiamą pagalbą, pastebėjus jo atžvilgiu taikomą smurtą, prievartą, seksualinį ar kitokį išnaudojimą ir apie tai informuoti Darželio vadovą bei tėvus (globėjus);
29.10. nuolat informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų ugdymo (-si) poreikius ir pasiekimus;
29.11. bendrauti su kiekvienu vaiku ir jo šeima, burti grupėje dirbančius pedagogus, Darželyje dirbančius specialistus (meninio ugdymo pedagogus, logopedus ir kitus pedagogus) vaikų ugdymui tobulinti;
29.12. bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebėti vienas kito organizuojamą  veiklą vaikams;
29.13. bendradarbiauti su Darželio savivaldos institucijomis;
29.14. vykdyti tikslią vaikų lankomumo apskaitą.
30. Pedagogas (auklėtojas, meninio ugdymo pedagogas ir kt.) yra atsakingas už ugdymo programos vykdymą, vaikų sveikatą ir gyvybę jo organizuotos veiklos metu.
31. Pedagogas, neatliekantis savo pareigų arba jas atliekantis netinkamai, atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
32. Kitų Darželio darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja jų pareigybių aprašymai ar profesinės veiklos nuostatai.


IV. DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS


33.  Darželio veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintus:
33.1. darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusios Darželio taryba ir Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo, ir pagal metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Darželio taryba;
33.2. kitus Darželio veiklą reguliuojančius ir teisės aktų nustatyta tvarka parengtus, suderintus ir patvirtintus teisės aktus.
34. Darželiui vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
35. Direktorius:
35.1. suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Darželio struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
35.2. tvirtina auklėtojų, mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
35.3. priima vaikus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo sutartis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
35.4. suderinęs su Darželio taryba, tvirtina Darželio vidaus darbo tvarkos aprašą;
35.5. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;
35.6. organizuoja ir koordinuoja Darželio veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
35.7. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;
35.8. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;
35.9. Darželio vardu sudaro sutartis Darželio funkcijoms vykdyti;
35.10. organizuoja Darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
35.11. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
35.12. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, auklėtojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
35.13. inicijuoja Darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
35.14. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą ugdytiniui, pedagodui ir Darželiui teikiančiomis įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
35.15. atstovauja Darželiui kitose institucijose;
35.16. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamos statistinės ataskaitos ir ataskaitų rinkiniai būtų teisingi;
35.17. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
35.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti Darželio direktoriaus pavaduotojams;
35.19. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
36. Darželio direktorius atsako už tai, kad Darželyje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį Darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Darželio veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
37. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Darželio direktorius gali organizuoti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.


V. DARŽELIO SAVIVALDA


38. Darželio taryba yra aukščiausia savivaldos institucija. Darželio taryba lygiomis dalimis telkia Darželio ugdytinių  tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų bendruomenę Darželio valdymo tobulinimui, padeda spręsti Darželiui aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.
39. Darželio taryba sudaroma iš Darželyje nedirbančių ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų. Darželio taryba ir jos pirmininkas renkami 3 metams.
40. Į Darželio tarybą lygiomis dalimis (3+3) tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba.
41. Darželio tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Darželio direktorius negali būti tarybos pirmininku, tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio arba pranešėjo teisėmis.
42. Darželio tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas Darželio tarybos posėdyje.
43. Darželio taryba:
43.1. teikia siūlymus dėl Darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
43.2. pritaria Darželio strateginiam planui, Darželio metiniam veiklos planui, Darželio nuostatams, Darželio vidaus darbo tvarkos aprašui, kitiems Darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Darželio direktoriaus;
43.3. teikia Darželio direktoriui siūlymus dėl Darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, Darželio vidaus struktūros tobulinimo;
43.4. svarsto Darželio lėšų naudojimo klausimus, kontroliuoja jo finansinę veiklą;
43.5. išklauso Darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia Darželio direktoriui siūlymus dėl Darželio veiklos tobulinimo;
43.6. turi teisę gauti visą informaciją apie Darželio veiklą;
43.7. gali sustabdyti kitų Darželio savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų  teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
43.8. teikia siūlymus Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
43.9. svarsto metodinės tarybos, tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar Darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia Darželio direktoriui siūlymus;
43.10. teikia siūlymus dėl Darželio darbo tobulinimo, saugių ugdytinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
43.11. svarsto kitus Darželio direktoriaus teikiamus klausimus.
44. Darželio tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
45.  Darželio taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Darželio bendruomenei.
46. Pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
47. Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorius.
48. Pedagogų tarybos posėdžius šaukia Darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai pedagogų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Pedagogų taryba svarsto ir priima nutarimus Darželio direktoriaus teikiamais klausimais.
49. Darželyje pedagogų metodinei veiklai organizuoti sudaroma pedagogų metodinė grupė ir metodinė taryba.
50. Metodinės grupės nariai yra auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį: aptaria vaikų ugdymosi poreikius ir susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomųjų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka ugdymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese vaikų sukauptą patirtį; pedagoginių klausimų sprendimo būdus ir darbo metodiką. Dalijasi gerąja patirtimi; aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su Darželio veiklos tikslais; keičiasi informacija ir bendradarbiauja, teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą  koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
51. Metodinės tarybos narius renka pedagogų taryba slaptu balsavimu. Metodinę tarybą sudaro 5 nariai. Metodinė taryba nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus, inicijuoja pedagogikos naujovių  diegimą Darželyje, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su pedagogų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis, prireikus vertina auklėtojų metodinius darbus ir praktinę veiklą, nustato auklėtojų kvalifikacijos kėlimo prioritetus, teikia metodinei grupei  siūlymus dėl veiklos tobulinimo, Darželio direktoriui – dėl turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
52. Darželyje veikia Vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija). Jos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti ugdytinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir ugdyti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
53. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir šiais Nuostatais.


VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO
TVARKA, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR ATESTACIJA


54. Darbuotojai į darbą Darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
55. Darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
56. Darželio direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir pedagogai kvalifikaciją kelia Lietuvos Respublikos  švietimo įstatymo, švietimo ir mokslo ministro, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento nustatyta tvarka, atestuojasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.


VII. DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,
FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ ir veiklos priežiūra


57. Darželis  patikėjimo teise valdo jam perduotą Vilniaus miesto savivaldybės turtą, jį naudoja ir disponuoja  juo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
58. Darželio lėšas sudaro:
58.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
58.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
58.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
58.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
59. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
60. Darželio tarybos siūlymu, jei yra sutaupytų Darželio mokos fondo lėšų, darbuotojams gali būti mokami priedai prie atlyginimų teisės aktų nustatyta tvarka.
61. Darželio finansines operacijas atlieka Savivaldybės biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.
62. Darželio veiklą prižiūri ir vertina Vilniaus miesto savivaldybės  vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.


VIII. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA


63. Pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami Darželio interneto svetainėje adresu www.gintarelisvilnius.lt, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos savininko teises įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje adresu www.vilnius.lt.
64. Pranešimai apie Darželio likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje „Lietuvos rytas“) ir (arba) pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir (arba) registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių  įstaigų įstatymas.


IX.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


65. Darželio nuostatams, jų pakeitimams, papildymams pritaria Darželio taryba, tvirtina Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
66. Darželio nuostatai keičiami ir papildomi Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Darželio direktoriaus ar Darželio tarybos iniciatyva.
67. Darželis registruojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
68. Darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
__________________________