Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

Priėmimas. Į ikimokyklinio ugdymo įstaigas priimami vaikai nuo gimimo iki 6 (išimtinais atvejais – iki 5) metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę.

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogai. Programos vykdymui gautas miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimas. Susipažinti su lopšelio-darželio „Gintarėlis” ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo programa galite čia:

Lopšelio darželio „Gintarėlis“ ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo programa.

Ikimokyklinio ugdymo programa rengiama ir ugdymas vykdomas, remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos parengtais -  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ bei „Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis". Tai gairės, auklėtojams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams geriau suprasti, ko per pirmuosius šešerius metus gali pasiekti vaikas.