Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

Ugdymas:

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogai. Programos vykdymui gautas miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimas. Susipažinti su lopšelio-darželio „Gintarėlis” ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo programa galite čia:

Lopšelio darželio „Gintarėlis“ ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo programa.

Ikimokyklinio ugdymo programa rengiama ir ugdymas vykdomas, remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos parengtais -  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ bei „Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis". Tai gairės, auklėtojams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams geriau suprasti, ko per pirmuosius šešerius metus gali pasiekti vaikas.