Priešmokyklinis ugd.

Mokyklinė branda – tai protinis, emocinis, socialinis, fizinis vaiko brandumas bei stipri mokymosi motyvacija.
2017-2018 mokslo metais „Gintarėlyje“ veikia trys priešmokyklinio ugdymo grupės - „Boružėlių”, „Lašiukų" ir „Spinduliukų". Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/failai/priesmok.pdf

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka
Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai;
Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginių psichologinių tarnybų ir ugdymo įstaigų psichologai, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ir vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai;
Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai;
Tėvams, (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas.

Plačiau apie priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarką galite sužinoti čia:
http://www.smm.lt/uploads/documents/Svietimas_ikimokyklinis/dok460922.pdf