Mokyklinė branda – tai protinis, emocinis, socialinis, fizinis vaiko brandumas bei stipri mokymosi motyvacija.
Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka

Nuo 2018 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai;
Tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas.

Susipažinti su priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka galite, paspaudę žemiau esančią nuorodą:
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas