Pareigybės pavadinimas

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Sekretorius

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas (auklėtojas)

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Meninio ugdymo pedagogas

Fizinio lavinimo pedagogas

Logopedas

Psichologas

Socialinis pedagogas

Specialusis pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas (auklėtojo padėjėjas)

Dietistas

Virėjas

Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojas

Sandėlininkas

Skalbėjas

Sargas

Kiemsargis

Valytojas

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas